Vật phẩm đá quý phong thủy

Quan âm Bồ Tát sapphire 03

Vật phẩm đá quý phong thủy

Quan âm Bồ Tát sapphire 04

Vật phẩm đá quý phong thủy

Quan âm Bồ Tát sapphire 05

Vật phẩm đá quý phong thủy

Quan âm Bồ Tát sapphire 06

Vật phẩm đá quý phong thủy

Quan âm Bồ Tát sapphire 07

Vật phẩm đá quý phong thủy

Tượng Phật cẩm thạch

Vật phẩm đá quý phong thủy

Tượng Phật ngọc nephrit

Vật phẩm đá quý phong thủy

Tượng Phật ruby

Vật phẩm đá quý phong thủy

Tượng Phật sapphire

Vật phẩm đá quý phong thủy

Vật phẩm đá phong thủy

Vật phẩm đá quý phong thủy

Vật phẩm Kỳ Hưu đá chalcedone